“ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ?” ብሄራዊ ማዕርነታውነት (National Egalitarianism) ከም መፍትሒ!

ብ ኢሳያስ ካሳ (ዶ/ር)

ኣብዛ ሕዚ እዋን ኣብ ብሄረ ትግራይ እዘን ዝስዕባ ክልተ ዓይነት ረዘንቲ ሕቶታት ይለዓላ ኣለዋ።

እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ሓንቲ  ወቕታዊት ድሕነታዊ ሕቶ ክትከውን ከላ፣ ብቐንዱ “እዛ መድረኽ ከመይ ንስገራ?” ትብል እያ። እዛ ሕቶ እዚኣ ተባራዕን ህፁፅን መልሲ ትጠልብ ሕቶ ስግግር መድረኽ እያ። ነዛ ሕቶ እዚ ኣብ ምምላስ እዚ ዝበሃል ግደ ክህልወኒ ኣይኽእልን። ምንኽንያቱ ኣብታ ባይታ የለኹን።  እቶም ኣብታ ባይታ ዘለዉ መራሕትን ልሂቓንን  ነዛ ሕቶ ’ዚኣ ብምስትውዓል ክምልስዋ ይግባእ ጥራይ ዘይኮነ፣ ነቲ መሰረታውን ስትራተጅያውን ዝዀነት እትስዕብ ሕቶ ብዘይጐስን በዘይሃስን መገዲ ክምልስዋ  ኣለዎም እብል።      

እታ ካልአይቲ  ሕቶ ድማ  “ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ?” እትብል ሓዱሽ  ስነ-ሓሳባዊ  መልሲ ዘድልያ ሕቶ እያ። እታ ሕቶ  በቲ ዘሎ ወይ ዝነበረ ስነ-ሓሳብ ክትምለስ ኣይትኽእልን። ኣብዛ ሰነድ እምበኣር ንቐፃሊ ከመይ ንንበር ንዝብል ሕቶ ዝተውሃበት ውልቃዊ ምላሽ እያ። ጠለብ እቲ ዘሎናዮ መድረኽ  ናይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ወይ ከም ብሄር እምበር ናይ ሓደ ወይ ክልተ ደርቢ ወይ ክፋል ብሄር ኣይኰነን። ስለዝኰነ ንምልኣተ ክብርን ሓላፍነታውነትን ውለቀሰብ ማዕረ ኣፍልጦ ዝህብ፣ ከምኡ’ውን ሓልዮት ኣብ ዘድልየሉ  እዋን ንኹሉ ዜጋ ማዕረ ሓላፍነትን ተገዳስነትን ዘርእይ ስርዓተ መንግስቲ ክንሃንፅ ይግባእ ኢለ ስለዝኣምን፤ ነቲ ስነ-ሓሳብ ብሄራዊ ማዕርነታውነት (National Egalitarianism) ኢለዮ ኣለኹ።

ብሄራዊ ማዕርነታውነት ብዝሑ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ፤ ይኵን እምበር እቲ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ኣብ ቀፃሊ ገፃት ተገሊፁ ኣሎ። ብስነ ሓሳብ  ብሄራዊ ማዕርነታውነት  ዝምራሕ  ሰርዓተ- መንግስቲ  ድማ ብሄራዊ ማዕረነታዊ ስርዓተ መንግስቲ  ይኸውን። እንታይ ይብል ከምዘለኹ ድማ ኣብ ቀፃሊ ገፃት ኣብራህሪሀ ኣለኹ እሞ ዝስዕብ PDF ፋይል ከፊትኩም ክተንብቡ ብኣኽብሮት ኣእንግደኩም።

ተወሳኺ ሓሳብ፣ ካልእ ሪኢቶ ኾነ ተቓውሞ እንተሃልዩኩም ድማ ኣብ [email protected] ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም።

ሰናይ ንባብ!

ብዛዕባ ፅሓፊ፥

ኢሳያስ ካሳ ብሕግን ፖሊሲን ሳልሳይ ዲግሪ (PhD) ዘለዎም ኮይኑ፣ ካብ 2000 ክሳብ 2010 ዓ/ም ኣብ INSA ዳይሬክተር ፖሊስን ሕግን ከምኡ እውን ዳይሬክተር ሳይበር ገቨርናንስ ኮይኖም ኣገልጊሎም። ካብ መጋቢት 2010 ክሳዕ ሰነ 2011 ዓ/ም ድማ ሚኒስተር ድኤታ ጉዳያት ካቢነ ኢትዮጵያ፣ ድሕሪ ሰነ 2011 ዓ/ም ድማ ብድልየቶም ካብ መንግስቲ ለቒቖም ብውልቂ ኣብ ስራሕቲ መፅናዕትን ምምኻርን ይርከቡ።

One thought on ““ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ?” ብሄራዊ ማዕርነታውነት (National Egalitarianism) ከም መፍትሒ!

  1. እዚ ፅሑፍ ‘ዚ ኣዚዩ ምስትውዓል ዝተመልኦን ውሕሉል ትንተና ዝሓዘን እዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ እንምነያ መፃኢት ትግራይ ዝላዓለ እጃም ክፃወት ዝኽእል ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።

Comments are closed.

%d bloggers like this: