Response to Amnesty International’s report on alleged attacks on civilians in Amhara towns

ኣብ ልዕሊ ዓርሰ-ምሕደራ ህዝብታት ዝተወለዐ ወራር ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምሕባር ከምዝምክት ሓይልታት ፌደራሊስት ዓፋር ገሊፁ።

ኣብ ልዕሊ ዓርሰ-ምሕደራ ህዝብታት ዝተወለዐ ወራር ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምሕባር ከምዝምክት ሓይልታት ፌደራሊስት ዓፋር ንመበል 47…

ህዝቢ ትግራይ ንናፅነቱን ዓርሰ-ምሕደርኡን ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ብምድጋፍ ንብሄራዊ ሓርነት ህዝቢ ኣገው ከምዝቃለስ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣገው ሓቢሩ።

ህዝቢ ትግራይ ንናፅነቱን ዓርሰ-ምሕደርኡን ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ብምድጋፍ ሓቢሩ ንብሄራዊ ሓርነት ህዝቢ ኣገው ከምዝቃለስ ዴሞክራሲያዊ…

ሽርሒ ፀላእቲ ብሓድነት ተጋሩ ከምዝብርዕን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ገሊፁ።

ብምኽንያት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ኣመልኪቱ ብመተሓባራይነት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅምብል 11 ለካቲት…

መሰል ዓርሰ ዉሳነ ( ሪፈረንደም ) ህዝቢ ትግራይ ናብ ድርድር ዝኣቱ ኣይኮነን ክብል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገሊፁ።

ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ መበል 47 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር…

ዝተጀመረ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ብመስርሕ ናብ ዝተደገፈ ዘተ ሰላም ክዓቢ ብትኹረት ክሰርሐሉ ማሕበር ምሁራን ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ፀዊዑ።

ኲናት ትግራይ ብሰላማዊ መፍትሒ ዕልባት ንምግባር ዝተጀመረ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ናብ ብመስርሕ ዝተደገፈ ልዝብ ሰላም ክዓቢ ማሕበረሰብ…

ብወረርቲ ዝተዘረፈ መንነታዊን ታሪኻውን ሃይማኖታዊ ሓድግታት ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ክስራሕ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ፀዊዑ።

መንነታዊን ታሪኻውን ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ብወረርቲ ሓይልታት ዝተዘረፈ ሃይማኖታዊ ሓድግታት ናብ መረበቱ ክምለስ ውድብ ሕቡራት…

ህዝቢ ትግራይ ሕሉፍ ዓወታት ብምዕቃብ ህልው ዓቕምታት ብምውዳብ ንዘላቒ ዓወት ክሰርሕ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ገሊፁ።

ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝተኣወጀ ኲናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ከቢድ ዓፀቦን ምፍንቓልን ኣብ ደገ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ…

ውድብ ናፅነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንዘላቒ ውሕስና ትግራይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ስለዝኾነ ለካቲት 11 ኣብ ዝለዓለ ፍናን ኮይንና ክነኽብር ይግባእ ኢሉ።

ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንዘላቒ ውሕስና ትግራይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ስለዝኾነ መበል 47 ዓመት ለካቲት…

ብመንግስታዊ ዕፅዋ ትካላት ግልጋሎት ንሞት ይቃልዑ ብምህላዎም ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውሓስ ሕጋውን ሞራላውን ግቡኡ ክፍፅም ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲቶም።

ብመንግስታዊ ዕፅዋ ትካላት ግልጋሎት ንሕሱም ጥሜትን ሞትን ይቃልዑ ብምህላዎም ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውሓስ ሕጋውን…

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን ዓለምለኻዊ ገበናት ብምፅናዕን ብምምርማርን ፍትሒን ተሓታትነትን ክረጋገፅ ይሰርሕ ምህላው ኮምሽን መፅናዕቲ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ኣፍሊጡ።

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን ዓለምለኻዊ ገበናት ብምድህሳስን ብምምርማርን ፍትሒን ተሓታትነትን ክረጋገፅ ይሰርሕ ምህላው…

ሰራዊት ትግራይ ብቐፃልነት ህላወ ህዝቢ ትግራይ ዘውሕስን ብቕዓቱ ዘመስከረን ከምዝኾነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም።

መበል 47 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ…

ዋና ዳይሬክተር ዉድብ ጥዕና ዓለም ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተሸላሚ ፍሉይ ሰብኣዉነት ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ፍሉይ ሽልማት ሰብኣዉነት ወይ Special Ubuntu Award ብብርኪ ኣፍሪካ ኮነ ዓለም ብሉፅ ስራሕቲ ንዝዓመሙ ሰባት ብዘርኣይዎ…

ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ።

እቲ ኣምባሳደር ትማሊ 13 ለካቲት 2022 ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣሜሪካ…

ዝተጀመረ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ብመስርሕ ናብ ዝተደገፈ ዘተ ሰላም ክዓቢ ማሕበረሰብ ዓለም ብትኹረት ክሰርሐሉ ማሕበር ምሁራን ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ፀዊዑ።

ኲናት ትግራይ ብሰላማዊ መፍትሒ ዕልባት ንምግባር ዝተጀመረ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ናብ ብመስርሕ ዝተደገፈ ልዝብ ሰላም ክዓቢ ማሕበረሰብ…

ሰንሰለት ቃልሲ ዓርሰምሕደራ ህዝቢ ትግራይ ብምፅናዕ ንውሕስና ትግራይ ምርብራብ ከምዘድሊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ገሊፁ።

ሰንሰለት ቃልሲ ዓርሰ-ምሕደራን ዓርሰ-ምርኮሳን ህዝቢ ትግራይ ብምፅናዕ ንዘላቒ ውሕስና ትግራይ ብፅንዓት ምርብራብ ከምዘድሊ ቢሮ ርክብ ህዝብን…

ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ስጉምቲ ክትወስድ ከምእትኽእል ኣጠንቂቃ።

ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ: ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስድ ስልጣን ዝፈቅድ ውሳነ ኣሕሊፉ።…

ቅርስታት ትግራይ ኣብ መርበባት ኢንተርኔት ዕዳጋ ንመሸጣ ከምዝቐረቡ ተገሊፁ።

ብርክት ዝበሉ ካብ ትግራይ ዝተዘመቱ ቅርሲታት ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ኣብ ናይ ዕዳጋ ድህረ ገጻት ሕሱር…

ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ጎድና ጎድኒ መኸተ ፀላእቲ ይካየድ ከምዘሎ ተገሊፁ።

ዓቕምና ፀንቂቕና ልምዓት ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዕቀባ ማይን ሓመድን እናሳለጥና ፀላእትና ብምምካት ዓወትና ክነቃላጥፎ ይግባእ ክብሉ…

ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ማዕቀብ ክተነብር ከምእትኽእል ተገሊፁ።

ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝፈጸመቶ ገበን ተሓታቲት ከይኮነት፣ ዕጽዋ ትግራይን መጥቃዕቲ ኣብ ተጋሩን ጠጠው ከይበለ ድቃስ ከም…